ผลิตภัณฑ์ย้อมผม

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ปีทีผลิต :  2558

 ภาษา :  ไทย