ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ขวัญใจ วังคะฮาต หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)

 ปีทีผลิต :  2558

 ภาษา :  ไทย