ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเตรียมตัวอย่างปัสสาวะสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการตรวจภาวะตั้งครรภ์ด้วยแถบทดสอบ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลด้วยแถบทดสอบชนิด 2 แถบ

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :   บุญรัตน์ วงศ์ชมภู หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)

 ปีทีผลิต :  2558

 ภาษา :  ไทย