ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง เครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ Legionella spp. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  อธิชา มหาโยธา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)

 ปีทีผลิต :  2558

 ภาษา :  ไทย