ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมระบบรายงานผลด่วนโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ชายชนท์ บุษยานุรักษ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)

 ปีทีผลิต :  2558

 ภาษา :  ไทย