ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ เอ ในอาหารที่ปนเปื้อน

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์1, เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต1, ชลธิชา กาวิดา1 และสมชาย แสงกิจพร1 Laddawan Thiemsing1, Kriangsak Ruchusatsawat1, Chonthicha Kawidam1 and Somchai Sangkitporn1

 ปีทีผลิต :  2556

 ภาษา :  ไทย