Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2995 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2700 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2533 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2727 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2467 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[161]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดเฟอร์รัสฟูมาเรตในประเทศไทย   เจริญศรี ขวัญวงศ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 520
[162]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดอีฟาไวเรนซ์ในประเทศไทย   ชัยพัฒน์ ธิตะจารี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 447
[163]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เตือนภัย : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปนปลอมยาลดความอ้วน   วศิมน จูฑะภักดี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (พิษณุโลก) 611
[164]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย   ธรรมรัตน์ อยู่สุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ (นครสวรรค์) 596
[165]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การใช้สารเสพติดในเรือนจำในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2550-2558    ชานิดา แสงสุริย์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 519
[166]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง โลหะหนักปนเปื้อนและสีห้ามใช้ในหมึกสักลาย    จตุพร ชัยชนะ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 543
[167]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากถ่ายภาพเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปาก    ชัยยุทธ นทีธร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 494
[168]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาในเขตสุขภาพที่ 11   อานนท์ ศรีสุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 481
[169]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเปรียบเทียบความเหมาะสมของน้ำยาฉีดพ่นบนแผ่นโครมาโตกราฟีแบบผิวบางเพื่อระบุตำแหน่งสาระสำคัญในน้ำกระท่อมและสี่คูณร้อย   สุฟเฟียน ปะดอเล็ง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 618
[170]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจเอกลักษณ์และหาปริมาณสารดี-ฟีโนทรินในผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง   หฤทัย แสงจรัสวิชัย หน่วยงาน สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 648
[171]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนากระบวนการวัดระดับน้ำตาลด้วยเครื่องตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   วรวุฒิ เพ็ชรยัง หน่วยงาน โรงพยาบาลชัยภูมิ 579
[172]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง วิธีวิเคราะห์ปริมาณโคลเบทาซอลโพรพิโอเนตในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟ   นวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนคราหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 546
[173]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เตือนภัย : อันตรายจากเครื่องสำอางขาวใส    ญดา บุญเจริญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 520
[174]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง   ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 505
[175]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาปริมาณสารปรอทในครีมทาหน้าที่จำหน่ายในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์   วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ (นครสวรรค์) 437
[176]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์ยาคดีในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนปีระหว่างปี 2556-2558   กิตติ์สุมน คงเสน่ห์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 513
[177]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์ยานอนหลับกลุ่ม Benzodiazepines ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง   ธนภร สงวนสัตย์ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 497
[178]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ยาเซโฟเพอราโซนและซัลแบคแตมในรูปแบบยาฉีดด้วยไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟ   ภณิดา รัตนานุกูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 478
[179]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดเอสแอมเบสขนาด 5 มิลลิกรัมและยาเม็ดเอสแอมโลดิปีนขนาด 5 มิลลิกรัมภายหลังการให้ยาทางปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดีภายใต้ภาวะอดอาหาร   วรางลักษณ์ พิมพาภัย หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 523
[180]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาฉีดฟูโรซีไมด   นปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ (นครราชสีมา) 473
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 9/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449