Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2995 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2700 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2533 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2727 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2467 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[141]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพทางเคมีของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว   สุนันทา ศรีโสภณ หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร 547
[142]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องแบ่งบรรจุยาเม็ดในโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์   บุษยมาศ เหมณี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 523
[143]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2556-2558   จุฬญาณี แก้วบัวรมย์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 544
[144]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลการศึกษาการใช้เชื้อไวรัสเจอีสายพันธุ์ Beijing ในการตรวจวิเคราะห์ความแรงวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย   กรณิกา กุลบุตร หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ 427
[145]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาคุณภาพยาเม็ดแอมโลดิปีนที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย   จริยา อัครวรัณธร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ (ชลบุรี) 427
[146]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24เรื่อง คุณภาพของนมโรงเรียนในเขตบริการสุขภาพที่ 10 ระหว่างปีพ.ศ.2555-2558   ลิลิต อินทนา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 600
[147]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาคุณภาพยาอัลเบนดาโซลที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย   จริยา อัครวรัณธร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ (ชลบุรี) 482
[148]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความชุกของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารหมักพื้นเมืองที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2558   อุกฤษฎ์ สุกใส หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ (เชียงราย) 836
[149]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพน้ำปลาที่วางจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   สุจิตร สาขะจร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 444
[150]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำกะทิจังหวัดภูเก็ต   จำรัส พูลเกื้อ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 621
[151]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลการสำรวจสีห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่จำหน่ายในตลาดการค้าช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์   สาครรัตน์ มนโมรา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ (นครราชสีมา) 479
[152]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง โลหะหนักในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล   ประเสริฐ หิรัญณรงค์ชัย หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 628
[153]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องสำอางเขตจังหวัดสงขลา   เพียงพธู จันทร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 467
[154]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษและการใช้ยาในทางที่ผิดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ตรวจพิสูจน์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา   จีระนันต์ ชูพูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 588
[155]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปากในเขตสุขภาพที่ 2   นัฐิกา จิตรพินิจ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (พิษณุโลก) 473
[156]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาปริมาณโลหะที่ละลายออกมาจากถาดหลุมลงสู่อาหาร   ศศิธร หอมดำรงวงศ์ หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 447
[157]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella spp. ในผักสดที่จำหน่ายในตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี   ลิลิต อินทนา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 472
[158]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์ยาภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    กนกวรรณ แก้วจันทร์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 547
[159]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง แนวโน้มการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเขตภาคใต้ ปี 2556 ถึง 2558   จินตนา กรดเต็ม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 492
[160]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณน้ำในวัคซีนชนิดผงแห้งโดยวิธี Volumetric Karl-Fischer titration   ชลดา เพ็ชรไทย หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ 602
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 8/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449