Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2256 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2101 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 1950 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 1962 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 1830 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[61]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารนำเข้าที่จำหน่ายในพื้นที่ 2 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก   ธนิดา  ไมตรีประดับศรี, มลวดี ศรีหะทัย, จันทร์ทิพย์ อนันตกูล และศรัณยพร กิจไชยา 315
[62]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาปริมาณเมลามีนที่แพร่ออกมาจากภาชนะพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ตทที่ใช้บรรจุอาหาร   ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์* บรรพต กลิ่นประทุม เพียรผจง สัสดี วนิดา ขัดนาค และ อุมา บริบูรณ์ 396
[63]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผักสด จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2559   อุกฤษฎ์ สุกใส, อังสนา คำเงิน, ชัยวัฒน์ อินเรือง 359
[64]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดนอร์ฟลอกซาซิน Quality of Norfloxacin Tablets   ปวีณา กำเหนิดนนท์* สุภาวดี สุรางค์กุล* และ สมศักดิ์สุนทรพาณิชย์* 292
[65]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การวิเคราะห์สาร Permethrin ในมุ้งกำจัดแมลงชนิดออกฤทธิ์ยาวนานโดยวิธี GC- FID   วรมน สุริยะจันทร์ 380
[66]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาการปนปลอมยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้้าหนัก ใน 4 จังหวัดภาคใต้   จีระนันต์ ชูพูล, ธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ์, สายัน ขุนนุช และสายใจ ปริยะวาที 363
[67]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การสำรวจยาตกค้างในเนื้อสัตว์ในประเทศไทย   ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ ภรพรรณ ส่งศรี* สิริลักษณ์ ชัยรินทร์ และนฤมล อิฐรัตน์ส 302
[68]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไดอาซีแพม   วิชรณีย์ ทองสิมา, ยุพา เมืองชุม, ชมพูนุท นุตสถาปนา, ศิวลักษณ์ บุญเรือง และณปภา สิริศุภกฤตกุล 382
[69]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างโดย Modified QuEChERS ในการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้บางชนิด   ธรณิศวร์ ไชยมงคล* และ วีรวุฒิ วิทยานันท์ 335
[70]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่องการสำรวจปริมาณปนเปื้อน อฟลาทอกซิน โอคราทอกซิน เอ อะคริลาไมด์ สีซูดานเรด และสิ่งแปลกปลอมในพริก   ประภาศรี บุณยประภาพันธ์, พนาวัลย์ กลึงกลางอน สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์, ขันทอง เพ็ชรนอก และนิตยา สุวรรณโพธิ์ 383
[71]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้ องกันกา จัดศัตรูพืชในองุ่นนาเข้า ระหว่างปี งบประมาณ 2556-2559   ทองสุข ปายะนันทน์ รัตยิ ากร ศรีโคตร อัจฉรี อินแก้ว* และ เสาวณีย์ วาจาสิทธ์ิ 332
[72]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การปนเปื้อนของปรอทในอาหารทะเลในจังหวัดชลบุรีและระยอง   วัชรชัย รุจิโรจน์กุล 331
[73]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าประปาในบ้านเรือนเขตพื นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และ นนทบุรี   กรรณิกา จิตติยศรา, ลดาพรรณ แสงคล้าย, ปิยมาศ แจ่มศรี, บัณฑูร พานิชกุล, อนัตตา การุณ, พิชยา ดีศรี*, สาคร สิงศาลาแสง, กัญญา พุกสุ่น 330
[74]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137ในอาหารที่จาหน่ายในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2559   กรรณิกา จติ ติยศรา, สาคร สิงศาลาแ สง*, พิชยา ดีศรี และกัญญา พุกสุ่น 330
[75]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สารฟอกขาวในตะเกียบไม้แบบใช้ครั้งเดียว   ศุภรัตนา อินตาจัด* และสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 350
[76]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยาชนิดของเซลล์เม็ดเลือดโดยภาพถ่าย   อาริดา กล่อมเกลี้ยง, ฐิติวัสส์ สุวคนธ์, นัฐกาญจน์ ละเอียดดี, สุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล และ ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 327
[77]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอกของภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะระหว่างปี 2555 ถึง 2559   นัฐกาญจน์ ละเอียดดี*, ฐิติวัสส์ สุวคนธ์, อาริดา กล่อมเกลี้ยง, สุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล และ ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 342
[78]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาตัวอย่างควบคุมคุณภาพเชื้อเอชไอวีแบบแห้งสำหรับตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด   สุภาพร สุภารักษ์*, กนกวรรณ เงื่อนจันทร์ทอง*, สมชาย แสงกิจพร* และบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ** 373
[79]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ความชุกของซาลโมเนลล่าและแคมไพโลแบคเตอร์ที่ปนเปื้อนในชิ้นส่วนไก่จากตลาดสด   ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์1*, ชุติมา จิตตประสาทศีล1, ภัทรภร ชัยชนะ2, ทันดาลักษณ์ นิลภา2, ธนิตชัย คำแถลง1, นัฐพงษ์ ชื่นบาน1, ศรีสุดา ควรคำนึง2 และชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์2 403
[80]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รายงานความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในปัสสาวะ โดย GFAAS   ราเมศ กรณีย์ และ โชติกา อุ่นใจ 362
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 4/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449