Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2996 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2700 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2533 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2727 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2467 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[41]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการทดสอบหากรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และกรดโปรปิโอนิกในขนมอบ   นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี, อัจฉรา ชนะสิทธิ์ และ อสิรา เรืองขำ 678
[42]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพกะปิ   นนทรจันฑ พรทรจัยฑ์ณท, อารุณี ศรพรหม, สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์, กิตติมา ไมตรีประดับศรี, กฤษณา ปาสานนำ, นิรันดร แร่กาสินธุ์ และอาสีนะ ยามาเจริญ 612
[43]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์ปริมาณไอโอดีน ในเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรส ในช่วงปี พ.ศ.2555 ถึง 2559   ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ ทัศนีย์ เต็มดี และพัชรา ขาวหมดจด 585
[44]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพและความปลอดภัย น้ำพริกพร้อมบริโภค ของประเทศไทย   นางพรทิ พย์ ศรีศร1 และคณะ2 623
[45]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพอาหารประเภทเส้นที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างปี 2555-2559   เสกสรร ทองโพธิ์*, วีระพร แจ่มศรี, ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์, จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์ และพฤศชัย พรหมประสิทธิ์ 512
[46]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกในน้ำพริกพร้อมบริโภคต่อคนไทยปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558   อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์ และคณะ 413
[47]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาคุณภาพ ยาอะม๊อกซิซิลินแคปซูล ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10   ภิทรากรณ์ ศรีมงคล, กนกวรรณ มุจรินทร์ 587
[48]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ปริมาณไซบูทรามีนที่ป นปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง   ธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ์*, จีระนันต์ ชูพูล, สายใจ ปริยะวาที 523
[49]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี High performance liquid chromatography - fluorescence detector   นิรันดร แร่กาสินธุ์, กนกวรรณ เทพเลื่อน, เขมิกา เหมโลหะ และจรรยา บุญวิจิตร 433
[50]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไซโปรฟล็อคซาซิน ไฮโดรคลอไรด์   วิภาพรรณ ไสยสมบัติ* ณัชชา ฉายสินสอน* สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์* 447
[51]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การสำรวจปริมาณปนเปื้อนสารเคมีกeจำกัดศัตรูพืชชนิดไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็ม เขตพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 และ 18   จรรยา บัวบาน, พยอม หน่อศิริ, อนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์, รัตนา แสงพวง และ นลินี โคมพิทยา 514
[52]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เช็ดท าความสะอาดชนิดเปียก ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2559   สุวรรณา เธียรอังกูร, กนกอร กรีเหลี่ยง และสิราวรรณ อ้นเกตุ 517
[53]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การสำรวจปริมาณออฟล็อกซาซินในยาเม็ดที่มีในประเทศไทย   นันทนัช สีสุวรรณ์ , ศศิดา อยู่สุข 522
[54]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ประสทธิภาพของหลอดเอกซเรย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล   ศิริวรรณ บุญชรัตน์จีราภรณ์ บุญนุกูล และศิริขวัญ ยิ้วเหี้ยง 496
[55]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาแคปซูลขมิ้นชันที่ผลิตในโรงพยาบาลของ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ในปี 2559   สุชิน สินไสวผล, สมพร สินไสวผล 483
[56]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงและจุลินทรีย์ในปลาแห้งปลาเค็ม ที่จำหน่ายในจังหวัดเขตสุขภาพที่ 12   สุดชฎา ศรประสิทธิ์ กิ่งแก้ว กาญจนรัตน์ อรอนงค์ วงษ์เอียด และ พีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ 418
[57]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ปริมาณ 3-MCPD ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ปรุงรส (พ.ศ. 2555-2559)   วรพงศ์ พรหมณา* บุญนำ มหาบุตร และปุษยา แสงวิรุฬห์ 621
[58]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ในหอยสองฝา จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2559   สุภาทินี โสบุญ และเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ 562
[59]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพเครื่องเอกซเรย์และความปลอดภัยของห้องเอกซเรย์ในสถานพยาบาลสัตว์   อานนท์ ศรีสุข* และชัยยุทธ นทีธร 437
[60]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การสำรวจวัตถุเจือปนอาหารและสิ่งแปลกปลอมประเภท light filth ในผลิตภัณฑ์ผลไม้   ประสิทธิ์ ธงชัย* จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์ กิตติมา โสนะมิตร์ วีระพร แจ่มศรี ขันทอง เพชรนอก และศุภรัตนา อินตาจัด 508
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 3/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449