Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2995 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2700 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2533 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2727 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2467 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[501]  หนังสืออยู่อย่างไรให้ปลอดภัย...ช่วงน้ำท่วม   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 803
[502]  หนังสือกำจัดเชื้อในบ้าน...หลังน้ำท่วม   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 666
[503]  น้ำท่วม!...ทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยจากโรคและสัตว์มีพิษ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 707
[504]  ธาลัสซีเมีย โรคเลือดจางทางพันธุกรรมที่ป้องกันได้   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 667
[505]  คู่มือทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 796
[506]  คู่มือการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 855
[507]  20 ปี แห่งชีวิต อุทิศให้ธาลัสซีเมีย   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 672
[508]  Test KIT Center   Department of Mediacal Sciences 851
[509]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ เอ ในอาหารที่ปนเปื้อน   ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์1, เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต1, ชลธิชา กาวิดา1 และสมชาย แสงกิจพร1 Laddawan Thiemsing1, Kriangsak Ruchusatsawat1, Chonthicha Kawidam1 and Somchai Sangkitporn1 891
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 26/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449