Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2996 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2700 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2534 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2727 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2467 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[401]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและทำลายเซลล์มะเร็งของสารสกัดสมุนไพรไทย   สุภาพร สุภารักษ์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 562
[402]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์ดิโอแองเคิลวาสคูล่าร์อินเด็กซ์และระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด และซีรัมไฮเซนซิติวิตี้ซีรีแอคทีฟโปรตีนในอาสาสมัครที่ไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด   กิตติณัฏฐ์ ไชยวงค์ หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 604
[403]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคหัดในเขตสุขภาพที่ 2 : พ.ศ. 2554-2557   พรทิพย์ ลัภนะกุล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่.ที่ 2 (พิษณุโลก) 469
[404]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2557   พิวัลย์ จิระวงศ์วิโรจน์ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 456
[405]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาสัปกรุ๊ปของเชื้อไวรัสอาร์เอสที่ระบาดในประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556   วันดี มีฉลาด หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 491
[406]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์และการดื้อยาของเชื้อไข้หวัดใหญ่ระหว่างตุลาคม 2554 - กันยายน 2557   สุนทรียา วัยเจริญ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 498
[407]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจวิเคราะห์โรคมือเท้าปากโดยวิธี Multiplex RT-PCR ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีพ.ศ.2555 – 2557   วรวัฒน์ แดงสกุล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) 463
[408]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความชุกของไข่พยาธิเข็มหมุดในเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ที่อาศัยในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร   บังอร ฉางทรัพย์ หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 531
[409]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit centrifuge ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในจังหวัดพิษณุโลก   ดุจดาว บุญยอด หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 606
[410]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขมิ้นขาวป่า   ปฐมาพร ปรึกษากร หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 685
[411]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับการจำแนกชนิดเชื้อไวรัสเดงกีและตรวจเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาพร้อมกัน ด้วยวิธีเรียลไทม์ อาร์ที พีซีอาร์   ภัทร วงษ์เจริญ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 595
[412]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบจากไวรัส พ.ศ. 2550-2556   สุมาลี ชะนะมา หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 503
[413]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การระบาดของเชื้อ Clostridium botulinum type B ที่จังหวัดชัยภูมิ 2014, ประเทศไทย   ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 508
[414]  ผลการแยกชนิดของระยะตัวเต็มวัยและไข่ของพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี PCR  โรงพยาบาลขอนแก่น 519
[415]  การพัฒนาการตรวจเพาะเชื่อวัณโรคของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น 554
[416]  คู่มือการเก็บตัวอย่างและความปลอดภัย   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1189
[417]  คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 817
[418]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 1 (Stadard Methods for Food Analysis Volume I)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6217
[419]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 2 (Standard Methods for Food Analysis Volume II)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1485
[420]  คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 850
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 21/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449