Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2996 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2700 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2534 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2727 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2467 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[341]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเมทิลโดปาที่ใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ   ภาวดี น้อยอาษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 565
[342]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจชนิดของอาหารที่จำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กาญจนา ศรีไทย หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 553
[343]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความรู้ ทัศนะคติ และการปฏิบัติของผู้บริโภคใน ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ต่อการปนเปื้อนของสารเคมียาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด    โลมไสล วงค์จันตา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) 635
[344]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อการตรวจวิเคราะห์ข้าวดัดแปลงพันธุกรรม (Bt63)   วธิพร เย็นฉ่ำ หน่วยงานฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 513
[345]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OTOP) ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2556-2557   อุกฤษฎ์ สุกใส หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1(เชียงราย) 930
[346]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การยึดเกาะของเซลล์แบคทีเรียตามส่วนต่างๆ ของต้นผักชีสด ด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน   พฤกษวรรณ เจตนจันทร์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 940
[347]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonella spp.ในผักสด จากตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้าใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2557   เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 908
[348]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การดื้อยาของเชื้อ Salmonella จากโรงเชือดไก่และอาหารในเขตบริการสุขภาพที่ 7   เตือนใจ บุตรโคตร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 1258
[349]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   รัชฎาพร สุวรรณรัตน์ หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 919
[350]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำแข็งและน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง ระหว่างปี 2554 - 2557   ธารทิพย์ รักชูชื่น หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 966
[351]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาปนเปื้อนเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ Staphylococcus aureus ในอาหารพร้อมบริโภค ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557   กชกร บุญนำ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) 1244
[352]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพนมพลาสเจอไรส์ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ระหว่างปี พ.ศ.2553-2557   จรรญวัชน์ ศรีรักษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 895
[353]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาหารสู่มาตรฐานสากล   อัจฉรา ชนะสิทธิ์ เสาวนีย์ เก้าเอี้ยน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1(ตรัง) 849
[354]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 สู่มาตรฐาน   ธนิดา ไมตรีประดับศรี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) 899
[355]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อราและอะฟลาทอกซินในถั่วและผลิตภัณฑ์ถั่วพร้อมบริโภค   ศศิธร ฐิติเพชรกุล หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 950
[356]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การจับกุมและดำเนินคดีบริษัทขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนโอ้โหที่ตรวจพบไซบูทรามีน   นิภา สุวรรณกิจ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 989
[357]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิคในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ. 2555 - 2557   พชรมน ทาขุลี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7(ขอนแก่น) 887
[358]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของเกลือสมุทรในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี   กฤษณา ปาสานำ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5(สมุทรสงคราม) 864
[359]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอท ที่ปนเปื้อนใน หอยแครง และหอยแมลงภู่ บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2557   กฤษณา ปาสานำ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5(สมุทรสงคราม) 916
[360]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผักและผลไม้สดนำเข้าผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี   จิระเดช นาสุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) 1054
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 18/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449