Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2995 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2700 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2533 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2727 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2467 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[301]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่สำคัญในตัวอย่างอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี   กฤษณี เรืองสมบัติ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 507
[302]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ระหว่างวิธี ICP-MS และวิธี WHO Method A   พชรมน ทาขุลี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 460
[303]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ระหว่างปี พ.ศ 2555-2557   สุนันทา อุไรโรจน์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) 516
[304]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ประสิทธิภาพของการทำแห้งและความคงตัวที่สภาวะเร่งของวัคซีนหัดอ้างอิงมาตรฐาน   จิรเดช ปัจฉิม หน่วยงานสถาบันชีววัตถุ 518
[305]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มของแสงโดยใช้หัววัดแบบโฟโตไดโอด   สุรชัย ตุ้ยด้วง หน่วยงานสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 506
[306]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบ Cephalometric ในเขตภาคตะวันออก   สุชาวลี เชื้อมหาวัน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) 452
[307]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน   วิชเยศน์ ทับเจริญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/ 1(เชียงราย) 583
[308]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาวิธีมาตรฐานการประเมินค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ต่อมน้ำนม สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอล   ชัยยุทธ นทีธร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 489
[309]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดเหาหัวของผลิตภัณฑ์กำจัดเหาในประเทศไทย    พายุ ภักดีนวน หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 620
[310]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงของยุงลายบ้านในสภาวะที่ได้รับสารอาหารที่แตกต่างกัน   สุนัยนา สท้านไตรภพ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 577
[311]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาวิธีทดสอบแบบทางเลือกใหม่ด้านการก่อความระคายเคืองต่อดวงตาด้วยวิธี ICE (Isolated Chicken Eye Assay) ในห้องปฏิบัติการกลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 480
[312]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ปัญหาการลักลอบใช้สารประกอบปรอทในเครื่องสำอางของประเทศไทย   พงษ์ธร ทองบุญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 550
[313]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง เตือนภัย : ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวปลอมปนสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง    วศิมน จูฑะภักดี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 517
[314]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจการปนเปื้อนสารปรอทหรือสารประกอบปรอทในครีมหน้าขาว    มิณฑิตา โสพิมพ์ หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 526
[315]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจสอบกรดไฮยาลูรอนิกในผลิตภัณฑ์เสริมความงามชนิดฉีดที่มีการใช้ในสถานเสริมความงาม   ภิญญาภัทร ธัญญ์สิน หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 536
[316]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร   ปิ่นฑนา ดวงสมบัติ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 551
[317]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจพิสูจน์สมุนไพร “ไคร้เครือ” ด้วยวิธี LC-DAD-qTOF   อภิรักษ์  ศักดิ์เพ็ชร หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 720
[318]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพทางเคมีของหัวดองดึง   ทัศนีย์ ปานผดุง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) 481
[319]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพสมุนไพรกระทงลาย   วีรนุช โคตรวงศ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี) 569
[320]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบรักขาว   สรินยา จุลศรีไกวัล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 471
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 16/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449