Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2996 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2700 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2534 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2727 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2467 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[261]  คู่มือการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 568
[262]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1334
[263]  รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต GreenBook 11 ปี 2558   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2638
[264]  รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต GreenBook 10 ปี 2557   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 623
[265]  แนวทางการตรวจวิเคราะห์ ทางพิษวิทยา   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 934
[266]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ   ขวัญใจ วังคะฮาต หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 1212
[267]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี   ขวัญใจ วังคะฮาต หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 1301
[268]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเตรียมตัวอย่างปัสสาวะสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการตรวจภาวะตั้งครรภ์ด้วยแถบทดสอบ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลด้วยแถบทดสอบชนิด 2 แถบ    บุญรัตน์ วงศ์ชมภู หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 1160
[269]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง เครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ Legionella spp. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   อธิชา มหาโยธา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 1140
[270]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมระบบรายงานผลด่วนโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่   ชายชนท์ บุษยานุรักษ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 1065
[271]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความชุกของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในผู้ป่วยไทยที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2   สมลักษณ์ จึงสมาน หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1168
[272]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคธาลัสซีเมียในจังหวัดเชียงรายประจำปี 2557   วิลาวัลย์ กันทะสอน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 654
[273]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง วิธีการย้อม AFB แบบใหม่สำหรับผู้ที่มีภาวะตาบอดสี   พีระ ทองมี หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 719
[274]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังเชื้อลิจิโอเนลลา ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน   อัมรา โยวัง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 584
[275]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคคอตีบในภาคใต้ตอนบน   วรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 654
[276]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสโนโรในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2555-2557   ผกาพรรณ สิงห์ชัย หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 602
[277]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของปริมาณ Prekallikrein activator (PKA) ในผลิตภัณฑ์เลือดชนิดฮิวแมนอัลบูมินและฮิวแมนอิมมูโนโกลบุลิน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเมษายน พ.ศ. 2557    เกวลิน รักษาสรณ์ หน่วยงานสถาบันชีววัตถุ 888
[278]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสคอกซากี เอ6และเอ16 ในผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ของไทยปี พ.ศ 2556-2557   สรรทิพย์ กองจร หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 647
[279]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่เลือดABO และRh(D)   อาริดา กล่อมเกลี้ยง หน่วยงาน สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 611
[280]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   เรณู วิริยะประสิทธิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 677
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 14/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449