Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2995 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2700 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2533 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2727 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2467 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[221]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 10   อดิชัย แสนทวีสุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 453
[222]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การแสดงออกของยีนที่เป็นเป้าหมายการรักษามะเร็งในเซลล์เพาะเลี้ยง   ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง การแพทย์ 402
[223]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลของภาวะอ้วนและไขมันในเลือดสูงต่อการกำจัดจุลชีพของโมโนไซต์ของมนุษย์และเซลล์    รุ่งนภา ศรานุชิต หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 471
[224]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี-1 ในทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี 2554-2558    ดุจดาว บุญยอด หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (พิษณุโลก) 485
[225]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่องสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ระหว่างปี 2554-2558    ชื่นฤดี คลังกระโทก หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ (นครราชสีมา) 449
[226]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในจังหวัดตรัง, พัทลุง, กระบี่และสตูลปี 2558    อติเวทย์ เศวตะดุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 504
[227]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านมที่เพาะเลี้ยงแบบ 3D และ 2D    ชลลดา ยอดทัพ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 481
[228]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนนิ่งการแสดงออกและการแยกบริสุทธิ์รีคอมบิแนนท์โปรตีน CXCL12 ชนิดแอลฟาของมนุษย์    กัญจน์รัชต์ เศรษฐศุภพนา หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 464
[229]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงของน้ามันหอมระเหย 12 ชนิด    ภานุกิจ กันหาจันทร์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 580
[230]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสอาร์เอสในประเทศไทย    สิริภาภรณ์ ผุยกัน หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 540
[231]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเปรียบเทียบอาการแสดงของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) ในปี 2557-2558 กับกลุ่มอายุผู้ป่วย    พัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 472
[232]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบเอสัปจีโนไทป์ 1 บีในประเทศไทย   เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 524
[233]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ ITS2 ของไรโบโซมยีนของ Tabanusrubidus ในประเทศไทย    พายุ ภักดีนวน หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 459
[234]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน    ทิพวรรณ กังแฮ หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 568
[235]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินวิธี Real-time PCR ตรวจโรคปอดอักเสบชนิด Atypical pneumonia   วันทนา ปวีณกิตติพร หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 462
[236]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและความใช้ได้ของตู้ชีวนิรภัยอายุการใช้งาน 10 ปีในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา    จิราณี พุฒิกุลบวร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 534
[237]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเขตภาคเหนือตอนบนปี 2555-2558   พรรณราย วีระเศรษฐกุล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 462
[238]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การทดสอบความไวของเชื้อ C. difficile ต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี agar dilution (2012-2015)    ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 456
[239]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์สำหรับการตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง 5 ชนิดในการทดสอบเดียว   ฐิติพร ใจกว้าง หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 486
[240]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและแสดงออกของรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีต่อโปรตีนผิวไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์แมลง    พรทิพย์ ไชยยะ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 940
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 12/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449