header
Google Custom Search
No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน Download
[1]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจปริมาณโบรเมตในน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน   นิรันดร แร่กาสินธุ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 767 377
[2]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพทางเคมีของอาหารจากตลาดค้าส่งและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557   กนกวรรณ เทพเลื่อน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 681 363
[3]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารทะเลที่วางจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เขมิกา เหมโลหะ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 688 355
[4]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความเสี่ยงต่อการได้รับสาร Bisphenol A จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก   ราเมศ กรณีย์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3(นครสวรรค์) 714 350
[5]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผักและผลไม้สดนำเข้าผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี   จิระเดช นาสุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) 719 372
[6]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอท ที่ปนเปื้อนใน หอยแครง และหอยแมลงภู่ บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2557   กฤษณา ปาสานำ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5(สมุทรสงคราม) 738 419
[7]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของเกลือสมุทรในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี   กฤษณา ปาสานำ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5(สมุทรสงคราม) 622 402
[8]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิคในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ. 2555 - 2557   พชรมน ทาขุลี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7(ขอนแก่น) 651 359
[9]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การจับกุมและดำเนินคดีบริษัทขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนโอ้โหที่ตรวจพบไซบูทรามีน   นิภา สุวรรณกิจ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 732 389
[10]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อราและอะฟลาทอกซินในถั่วและผลิตภัณฑ์ถั่วพร้อมบริโภค   ศศิธร ฐิติเพชรกุล หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 720 335
[11]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 สู่มาตรฐาน   ธนิดา ไมตรีประดับศรี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) 677 367
[12]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาหารสู่มาตรฐานสากล   อัจฉรา ชนะสิทธิ์ เสาวนีย์ เก้าเอี้ยน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1(ตรัง) 617 396
[13]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพนมพลาสเจอไรส์ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ระหว่างปี พ.ศ.2553-2557   จรรญวัชน์ ศรีรักษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 680 339
[14]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาปนเปื้อนเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ Staphylococcus aureus ในอาหารพร้อมบริโภค ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557   กชกร บุญนำ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) 892 390
[15]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำแข็งและน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง ระหว่างปี 2554 - 2557   ธารทิพย์ รักชูชื่น หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 731 412
[16]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   รัชฎาพร สุวรรณรัตน์ หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 719 476
[17]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การดื้อยาของเชื้อ Salmonella จากโรงเชือดไก่และอาหารในเขตบริการสุขภาพที่ 7   เตือนใจ บุตรโคตร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 1033 402
[18]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonella spp.ในผักสด จากตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้าใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2557   เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 682 368
[19]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การยึดเกาะของเซลล์แบคทีเรียตามส่วนต่างๆ ของต้นผักชีสด ด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน   พฤกษวรรณ เจตนจันทร์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 729 387
[20]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OTOP) ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2556-2557   อุกฤษฎ์ สุกใส หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1(เชียงราย) 726 377
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449 Contact Webmasterl: amornvit@gmail.com