header
Google Custom Search
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการดำเนินการโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา ตลอดจนดำเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาที่ส่งตรงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลบัญชียาของโรงพยาบาลชุมชนกว่า 200 แห่ง สำนักพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ รวบรวมได้จำนวน 567 ชนิดตัวยานั้น พบว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวแล้ว 341 ชนิด ซึ่งเป็นยาที่ใช้มากใน โรงพยาบาล ส่วนที่เหลือเป็นยาที่ใช้ภายนอก ยาที่มีการใช้เฉพาะทางซึ่งเป็นยาต้นตำรับและยาที่ไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพ ในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวน 341 ชนิดนั้น ส่วน ใหญ่ตรวจสอบในบางรายการตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งตรวจเมื่อสงสัยในคุณภาพ ทำให้มีรายการตรวจวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ยาในโครงการซึ่งมีการวางแผนสุ่มตัวอย่าง จะดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพแต่ละผลิตภัณฑ์ในรายการตรวจวิเคราะห์เดียวกันทุกแหล่งผลิต เพื่อให้มีการนำข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยไม่ขัดต่อ กฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้คัดเลือกข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ ผ่านการตรวจสอบจากโครงการในช่วง 3 ปี (2545-2547) เฉพาะตำรับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด อย่างน้อย 3 รุ่นผลิต โดยจัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพ มีรายละเอียดแสดง ชื่อสามัญทางยา ชื่อผู้ผลิต เลข ทะเบียนยา ชื่อทางการค้า และขนาดความแรงของตัวยาสำคัญ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th ในศูนย์ข้อมูลยา โดยไม่มีชั้นความลับ นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปใช้ จึงได้จัดทำเป็นรูปเล่มปกสีเขียว (GREEN BOOK) ภายใต้ชื่อ รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต เผยแพร่เป็นเล่มแรก ในปี 2548 และจะมีการปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกปี

ในปี 2556 น.พ.อภิชัย มงคลอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบการสืบค้นหาข้อมูลผ่านระบบ Internet เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จะสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต ได้สะดวก หลากหลายช่องทางมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในด้านข้อมูลต่อ การสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานของยาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ต่อไป
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449 Contact Webmasterl: amornvit@gmail.com