header
Google Custom Search
 
ชื่อยาสามัญ [Generic Name - (ภาษาอังกฤษ)] :
ชื่อการค้า [Trade Name - (ภาษาอังกฤษ)] :
ผู้ผลิต [Manufacturer - (ภาษาอังกฤษ)] :
ประเภทของยา :
ปีที่ตรวจ :
   ถึงปี:    *ช่องนี้ระบุปีทั้งสองช่อง
 
   
 
Note: ระบบจะค้นข้อมูลในภาษาอังกฤษ, ทั้งชื่อยา, ชื่อยาสามัญ และบริษัทผู้ผลิตครับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449 Contact Webmasterl: amornvit@gmail.com