Google Custom Search

   เลือกประเภท: คำค้น :  

แสดง E-Library ในหมวด : E-Publication

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[141]  เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 234
[142]  เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah Virus)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 219
[143]  การตรวจวิเคราะห์เชื้อคอตีบทางห้องปฏิบัติการ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 261
[144]  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 243
[145]  โรคติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากเชื้อ Human Metapneumovirus (hMPV)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 258
[146]  Clostridium botulinum   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 323
[147]  โรคติดเชื้อ Streptococcus suis   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 287
[148]  แมลงขาข้อ..พาหะนำโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 248
[149]  การตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 274
[150]  โรคติดเชื้อ Streptococcus agalactiae   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 251
[151]  อหิวาตกโรค (Cholera)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 252
[152]  โรคหัด (Measles)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 234
[153]  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 231
[154]   โรคไข้เลือดออก   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 315
[155]  เห็ดและสารพิษจากเห็ด   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 274
[156]  การปนเปื้อนของแบคทีเรีย Clostridium botulinum ในผลิตภัณฑ์นมจากประเทศนิวซีแลนด์   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 254
[157]  ไข้ซิกา (Zika Fever)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 251
[158]  รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและโรคฟีนิลคีโตนูเรีย   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 307
[159]  มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 316
[160]  ธาลัสซีเมีย โรคเลือดจางทางพันธุกรรมที่ป้องกันได้   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 339
ทั้งหมด : 163 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 8/9

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449