Google Custom Search

   เลือกประเภท: คำค้น :  

แสดง E-Library ในหมวด : E-Conference

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[121]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การเกิดพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในรอบ 8 ปีของประเทศไทย   ศิริวรรณ ลือดัง หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 202
[122]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงของคู่สมรส ในจังหวัดตรัง, พัทลุง, กระบี่และนครศรีธรรมราช   อติเวทย์ เศวตะดุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง) 207
[123]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 จากผู้ป่วยกลับจากแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปี พ.ศ.2556-2557   พัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 226
[124]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอในอาหารที่ปนเปื้อน   เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 206
[125]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ oxyresveratrol ในแก่นมะหาด   อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 241
[126]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BAP และ NAA ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเท้ายายม่อม   สรเพชร มาสุด หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 625
[127]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาของการทดสอบความระคายเคืองชนิดรุนแรงต่อดวงตา ด้วยวิธี ISOLATED CHICKEN EYE   รัชชุรส อินคำลือ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 236
[128]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดใบทุเรียนเทศในเซลล์เพาะเลี้ยง   ศรายุธ ระดาพงษ์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร 212
[129]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาความคงตัวของฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) ในตัวอย่างกระดาษซับเลือด   สาวิตรี นาคประสิทธิ์ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 252
[130]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเปลือกเพกาในสัตว์ทดลอง   พราว‚ ศุภจริยาวัตร หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร 221
[131]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน   ทรรศนีย์ มาศจำรัส หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 209
[132]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีของทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557   ดวงธิดา ศิริ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 208
[133]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างปี 2551-2557   อภิษฎา สุวรรณ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1(เชียงราย) 209
[134]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนวัยทำงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   ปาริชาติ วงษ์วริศรา หน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 302
[135]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองเชื้อโรค   ชัยวัฒน์ พลูศรีกาญจน์ หน่วยงาน สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ 226
[136]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจความชุกของเชื้อสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช   มณฑล เลิศคณาวนิชกุล หน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 217
[137]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์หัดและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   อัจฉริยา ลูกบัว หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 214
[138]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรสของสมุนไพรไทย   ณัฐพร พลแสน หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 264
[139]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบ เอ ที่ระบาดในประเทศไทยปี พ.ศ.2557   ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 204
[140]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การผลิต Polyclonal antibody ต่อ Botulinum toxin type A และ B ในกระต่าย   กรัณย์ สุทธิวราคม หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 217
ทั้งหมด : 164 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 7/9

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449