Google Custom Search

   เลือกประเภท: คำค้น :  

แสดง E-Library ในหมวด : E-Conference

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[61]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ปัญหาการลักลอบใช้สารประกอบปรอทในเครื่องสำอางของประเทศไทย   พงษ์ธร ทองบุญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 235
[62]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง เตือนภัย : ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวปลอมปนสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง    วศิมน จูฑะภักดี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 214
[63]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจการปนเปื้อนสารปรอทหรือสารประกอบปรอทในครีมหน้าขาว    มิณฑิตา โสพิมพ์ หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 199
[64]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจสอบกรดไฮยาลูรอนิกในผลิตภัณฑ์เสริมความงามชนิดฉีดที่มีการใช้ในสถานเสริมความงาม   ภิญญาภัทร ธัญญ์สิน หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 191
[65]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร   ปิ่นฑนา ดวงสมบัติ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 194
[66]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจพิสูจน์สมุนไพร “ไคร้เครือ” ด้วยวิธี LC-DAD-qTOF   อภิรักษ์  ศักดิ์เพ็ชร หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 223
[67]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพทางเคมีของหัวดองดึง   ทัศนีย์ ปานผดุง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) 189
[68]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพสมุนไพรกระทงลาย   วีรนุช โคตรวงศ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี) 190
[69]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบรักขาว   สรินยา จุลศรีไกวัล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 193
[70]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสมุนไพรหญ้าดอกขาว   วิทิตา ไปบน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 197
[71]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณภาพของโกฐน้ำเต้าในประเทศไทย   กันยารัตน์ ชลสิทธิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 238
[72]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของลูกสะบ้ามอญ   สุชิน สินไสวผล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 196
[73]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ผลการตรวจหาสารเสพติดกัญชาในตัวอย่างปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2557   กฤตยา อสุนี ณ อยุธยา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา) 192
[74]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง แนวโน้มการเสพน้ำกระท่อมของแรงงานพม่าที่ตรวจพิสูจน์ได้ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้    จิราณี พุฒิกุลบวร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 224
[75]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน   แฉล้ม ชนะคช หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) 184
[76]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี) ในมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซไดอาซีปินส์    วิชรณีย์ ทองสิมา หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 191
[77]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีพ.ศ. 2553-2557   ภัทรา รักษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 218
[78]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดซิลเดนนาฟิลขนาด 100 มิลลิกรัมในอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี   อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ หน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 183
[79]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไดโครฟีแนคชนิดเคลือบอินเทอริก   ภาวดี น้อยอาษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 194
[80]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไอบูโพรเฟน   เพียงใจ วงศ์สุวรรณ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 183
ทั้งหมด : 164 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 4/9

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449