Google Custom Search

   เลือกประเภท: คำค้น :  

แสดง E-Library ในหมวด : E-Conference

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[21]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคธาลัสซีเมียในจังหวัดเชียงรายประจำปี 2557   วิลาวัลย์ กันทะสอน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 331
[22]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง วิธีการย้อม AFB แบบใหม่สำหรับผู้ที่มีภาวะตาบอดสี   พีระ ทองมี หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 366
[23]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังเชื้อลิจิโอเนลลา ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน   อัมรา โยวัง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 285
[24]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคคอตีบในภาคใต้ตอนบน   วรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 319
[25]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสโนโรในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2555-2557   ผกาพรรณ สิงห์ชัย หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 364
[26]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของปริมาณ Prekallikrein activator (PKA) ในผลิตภัณฑ์เลือดชนิดฮิวแมนอัลบูมินและฮิวแมนอิมมูโนโกลบุลิน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเมษายน พ.ศ. 2557    เกวลิน รักษาสรณ์ หน่วยงานสถาบันชีววัตถุ 339
[27]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสคอกซากี เอ6และเอ16 ในผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ของไทยปี พ.ศ 2556-2557   สรรทิพย์ กองจร หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 329
[28]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่เลือดABO และRh(D)   อาริดา กล่อมเกลี้ยง หน่วยงาน สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 320
[29]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   เรณู วิริยะประสิทธิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 300
[30]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง อุบัติการณ์โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด B-Cell และ T-cellระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555   อรวรรณี สวนโคกกรวด หน่วยงาน กลุ่มพยาธิวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น 300
[31]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   วิภาวดี รากแก่น หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 315
[32]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาค่าปริมาณรังสีที่เลนส์ตาโดยใช้แผ่นวัดรังสีโอเอสแอล   สิริชัย เธียรรัตนกุล หน่วยงาน สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 297
[33]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครปฐม   เสด็จ จันทสิงห์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) 324
[34]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาความเสี่ยงจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ชนิดมือถือ   ชาคริต หน่อศิริ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) 294
[35]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ    ชัยยศ อินทร์ติยะ หน่วยงาน สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 237
[36]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาการกระเจิงรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปีแบบ C-arm   อานนท์ ศรีสุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 206
[37]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในปัสสาวะ โดยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry   พสนพรรณ ฉิมหัวร้อง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 205
[38]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความคงตัวระดับแอลกอฮอล์ในเลือด   วัชรชัย รุจิโรจน์กุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) 202
[39]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี แมสสเปกโทรมิเตอร์ เฮดสเปส   รัชนีกร บุญธรรม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 208
[40]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมระบบบริหารลูกหนี้และฐานข้อมูลด้านการเงิน   ชายชนท์ บุษยานุรักษ์ หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 193
ทั้งหมด : 164 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 2/9

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449