Google Custom Search

   เลือกประเภท: คำค้น :  

แสดง E-Library ในหมวด : E-Conference

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[1]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและแสดงออกของรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีต่อโปรตีนผิวไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์แมลง    พรทิพย์ ไชยยะ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 940
[2]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาวิธี ELISA สำหรับตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์   ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี หน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1055
[3]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีน human interferon gamma ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ลภัสรดา มุ่งมงคล หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1078
[4]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การป้องกันการแพ้ยารุนแรงจากยา Carbamazepine ด้วยเภสัชพันธุศาสตร์    อัญธิดา เสงี่ยมเฉย หน่วยงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 949
[5]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การผลิตโพลีโคลนัลแอนติบอดีต่อ Clostridium botulinum ในกระต่าย   กรัณย์ สุทธิวราคม หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 930
[6]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประยุกต์ใช้ PMQA ในระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม   กฤชญา อุ่นภักดิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 1029
[7]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ    พัชราภรณ์ บุญชู หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1080
[8]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง นวัตกรรมชุดตรวจโรคสัตว์สู่คน : การสืบค้นในสัตว์รังโรค    วัชรี สายสงเคราะห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 974
[9]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลสำเร็จของนวัตกรรมจากการจัดการความรู้เรื่องการตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์ที่จุดเยือกแข็ง   พงษ์ธร ทองบุญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 983
[10]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ CyaA เฉพาะส่วน Pore-forming domain ที่มี His-tag   ชรินรัตน์ ชังชั่ว หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1129
[11]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Plasmocin ในการกำจัดเชื้อมัยโคพลาสมา   ศศิธร แข็งแรง หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 957
[12]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อป้องกันภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจังหวัดสตูล    เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 997
[13]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero โดยอาศัยเม็ด microcarrier bead ภายใต้สูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่ม   สุธิดา ตันติกำธน หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1073
[14]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่มสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero   มาโนช โพธิ์สูง หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1024
[15]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ   ขวัญใจ วังคะฮาต หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 1212
[16]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี   ขวัญใจ วังคะฮาต หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 1301
[17]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเตรียมตัวอย่างปัสสาวะสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการตรวจภาวะตั้งครรภ์ด้วยแถบทดสอบ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลด้วยแถบทดสอบชนิด 2 แถบ    บุญรัตน์ วงศ์ชมภู หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 1160
[18]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง เครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ Legionella spp. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   อธิชา มหาโยธา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 1140
[19]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมระบบรายงานผลด่วนโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่   ชายชนท์ บุษยานุรักษ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 1065
[20]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความชุกของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในผู้ป่วยไทยที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2   สมลักษณ์ จึงสมาน หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1168
ทั้งหมด : 164 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/9

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449