Google Custom Search

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินค่ะ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety)ประจำปีงบประมาณ 2560

เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีทีผลิต :  2561

ภาษา :  ไทย

ไฟล์แนบ :   FoodSafetyReport2560.pdf
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449