Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 3238 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2960 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 2779 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 2967 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 2695 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[1]  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety)ประจำปีงบประมาณ 2560  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2560
[2]  ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2632
[3]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 6  นางนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา,นาอุมา บริบูรณ์,นางสาวกรรณิกา จิตติยศรา,นางลัดดา แกล้วกล้าปัญญาเจริญ,นางจินตนา กิจเจริญวงศ์,นางสาวนิตยา สะอาด 4004
[4]  เกณฑ์คุรภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 2560   สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 3746
[5]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราห์อาหาร เล่มที่ 5   สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 3668
[6]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material   Pitikan Kanjanapruk, Maytinee Limsiriwong, Nawanit Thanaseelungkoon 2512
[7]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559   จิรพรรณ บุญสูง และธรรมรัตน์ บุญสูง 2672
[8]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร   พัชรินทร์ จันทรานิมิต และสุดสวาท ศักดี 2412
[9]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้   เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม , เยาวมาลย์ สุติวิจิตร, วรรธนี สังข์หิรัญ และวไลลักษณ์ กาญจนะพิน 2453
[10]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   อภิชาต ตันธนวัฒน์, กนกวรรณ แก้วจันทร์ และสายใจ ปริยะวาที 2242
[11]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาปริมาณรังสีรั่วจากการใช้งานเครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ชนิดมือถือ   ชาคริต หน่อศิริ, ธรรมรัตน์ อยู่สุข, พิราม พานทอง 2444
[12]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ในยาจากสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2559   วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก, สิรดา ปงเมืองมูล, ณัฐพร คล้ายคลึง 2326
[13]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง เส้นทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ก้าวย่างที่มั่น คงอย่างยั่งยืน   ณัฐชลัยย์ บุญไทย, กฤชญา อุ่นภักดิ์, อารีรัตน์ ดีประเสริฐ, ชณินัญ ชาวกรุงเก่า 2564
[14]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2555-2559   กรชนก ขยันคิด*, วชิราภา เขียวรอด และ พัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย 2241
[15]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ข้อกำหนดคุณภาพทางเคมีของรากเท้ายายม่อม   ภูริทัต รัตนสิริ, นิธิดา พลโคตร, วารุณี จิรวัฒนาพงศ์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และประถม ทองศรีรักษ์ 2338
[16]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและเอกลักษณ์ทางเคมี ของต้นพญายอและลิ้นงูเห่า   สรเพชร มาสุด, กรวิชญ์ สมคิด, พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง, เสกรชตกร บัวเบา, ศรายุธ ระดาพงษ์, พรชัย สินเจริญโภไคย, สินิณนาฏ อินทรประพันธ์, ประไพ วงศ์สินคงมั่น, ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 2570
[17]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพวัสดุทดสอบความชำนาญชนิดตัวอย่างกระดาษซับเลือด สำหรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 วิธีพีซีอาร์ เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   วิโรจน์ พวงทับทิม, รัชณีกร ใจซื่อ, หรรษา ไทยศรี, สุพรรณีย์ กงแก้ว, ปิ่นทอง นะบาล, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์, สิริภากร แสงกิจพร, และเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3508
[18]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง Effectiveness of rice protein hydrolysate on growth of Vero cell line   Suthida Tuntigumthon, Manoch Posung, Rattanawadee Wichajan and Sarawut Koksunan 2161
[19]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง Study of A Modified Serum-Free Medium (SFM01-M) Property on Vero Cell Attachment and Growth in Both Static and Microcarrier Cultures   Manoch Posung, Suthida Tuntigumthon and Sarawut Koksunan 2341
[20]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ข้อกำหนดคุณภาพทางเคมีของเปลือกต้นเพกา   สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์, ภูริทัต รัตนสิริ, นิธิดา พลโคตร, วารุณี จิรวัฒนาพงศ์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และประถม ทองศรีรักษ์ 2529
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449